Положення про Культурно - освітній центр
1. Загальні положення.
Культурно-освітній центр національних меншин України при Рівненській гуманітарній гімназії (Центр) це культурно-освітній заклад, що сприяє задоволенню культурно-освітніх потреб національних меншин України.
Центр у своїй діяльності курується Конституцією України (254 к/96-ВР), Законами України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Державного комітету України у справах національностей та міграції, іншими законодавчими актами, актами органів управління освітою, прийнятими в межах їх повноважень, Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів від 6 травня 2001 року; 433 (433-2001-п), а також Типовим положенням про культурно-освітній центр національних меншин України.
2. Організаційно – правові заклади діяльності Центру.
2.1. Культурно – освітній центр національних меншин України при Рівненській гуманітарній гімназії, не є юридичною особою, користується кутовим штампом, печаткою, матеріально – методичною базою Рівненської гуманітарної гімназії.
2.2. Поштова адреса Центру: місто Рівне, вулиця Софії Ковалевської, 17, телефони: 26-64-94, 26-59-84.
2.3. Засновником Центру є управління освіти Рівненської міської ради.
2.4. Головною метою діяльності Центру є формування культурних, освітніх та духовних якостей у дітей та молоді і задоволення культурно-освітніх потреб дітей та молоді.
2.5. Головним завданням Центру є:
- вивчення мови, літератури, історії, народознавства різних народів;
- ознайомлення із культурною спадщиною, національними традиціями, звичаями, культурою та побуту польського народу;
- виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей різних народів;
- культурно-естетичне виховання учнів.
2.6. Ліквідація та реорганізація Центру здійснюється засновником відповідно до законодавства.
3. Організація навчально-виховного процесу.
3.1. Навчально-виховний процес у Центрі здійснюється за навчальним планом та програмами на засадах педагогічно обґрунтованого вибору засобів і методів навчання та виховання вихованців.
3.2. Навчальний план розробляється керівником Центру , навчальні програми - педагогічними керівниками і затверджуються управлінням освіти.
3.3. Зміст освіти в Центрі має такі компоненти:
- рідна мова та література як невід’ємні складові національної культури;
- історія свого народу;
- основи національної культури.
Відповідно до законодавства навчально-виховний процес у Центрі має світський характер.
3.4. Режим роботи, структура навчального року встановлюється Центром з дотриманням Державних Санітарних правил і норм. Канікули визначаються з урахуванням національних свят і традицій.
3.5. Заняття в Центрі проводяться 2-3 рази на тиждень відповідно до потреб слухачів. Тривалість одного уроку – 45 хвилин.
3.6. Зарахування вихованців, учнів проходить на добровільних засадах без обмеження їхнього віку згідно з особистою заявою.
3.7. Наповненість груп від 12 до 20 учнів.
3.8. Система оцінювання навчальних досягнень встановлюється Центром самостійно за погодженням із замовником.
3.9. Випускникам Центру видаються відповідні документи, передбачені для позашкільних
навчальних закладів або оцінка заноситься до документу про освіту загальноосвітнього навчального закладу.
4. Управління Центром.
4.1. Керівництво Центром здійснює його директор, який призначається управлінням освіти.
4.2. Педагогічні працівники призначаються на посади і звільняються з посад відповідно законодавства України про працю.
4.3. Органами громадського самоврядування є загальні збори працівників і учнів. При Центрі може створюватись учнівський кабінет, батьківський комітет.
4.4. Методичну допомогу та контроль за діяльністю Центру здійснює засновник , відповідні органи управління освіти.
5. Фінансово-господарська діяльність.
5.1. Фінансово-господарська діяльність Центру проводиться відповідно до Законів України «Про бюджетну систему України» (512-12), «Про власність» (697-12), «Про місцеве самоврядування в Україні» (280/97-ВР) та інших нормативно - правових актів, статуту Центру.
5.2. Фінансування центру здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, а також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.
5.3. Витрати коштів на утримання Центру здійснюється за кошторисом, затвердженим управлінням освіти міськвиконкому і використовується для впровадження діяльності, передбаченої його статутом.
5.4. Штатний розпис Центру затверджується його засновником.
5.5. Оплата праці керівника, педагогічних працівників Центру здійснюється за угодою (контрактом) відповідно до законодавства.
5.6. Центр користується пільгами, установленими законодавством для закладів системи освіти.
6. Міжнародне співробітництво Центру.
6.1. Центр має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.
6.2. Центр має право укладати угоди про співробітництво, установлювати прямі зв’язки з органами управління освітою, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.